DIPLOMA AKIDAH ISLAMIAH

No.Kelulusan JPT : N/221/4/0002
No.Akreditasi : MQA/PA 15552

 • Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat kepujian dalam Tiga (3) Mata Pelajaran dan lulus pelajaran Bahasa Arab atau Lughah Arabiyyah Mu’asirah atau
 • Lulus Sijil (Tahap 3 Kerangka Kelayakan Malaysia, KKM) dari mana-mana Pemberi Pendidikan Tinggi (PPT) dengan mendapat minimum PNGK 2.00 ; atau
 • Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia ; dan
 • Lulus temuduga
  • Hafazan Al-Quran 8 juzuk sahaja
  • Pengajian ilmu-ilmu Al-Quran
  • Ilmu Pengajian Islam khususnya di dalam bidang Hadis
  • Pengetahuan am dan semasa
  • Kemahiran Bahasa Arab

  Dua(2) Tahun Enam(6) Bulan

  • Pengajian Malaysia
  • Pengantar Ilmu Al-Quran
  • Fiqh al-Ibadat
  • Pengantar Usul Feqah
  • Tajwid al-Quran
  • Bahasa Arab Komunikasi
  • Hifz al-Quran 1
  • Pengantar Sejarah dan Falsafah Ilmu
  • Keusahawanan
  • Pengantar Ilmu Tauhid
  • Etika Ahli al-Quran
  • Fiqh al-Sirah
  • Hifz al-Quran 2
  • Al-Qawaid al-Nahwiyyah 1
  • al-Madkhal ila Ilm al-Falsafah
  • English for College Purposes
  • Pengantar Ilmu Hadith
  • Hifz al-Quran 3
  • Al-Qawaid al-Nahwiyyah 2
  • Aqidah (Uluhiyyah)
  • al-Milal wa al-Nihal
  • Asas Grafik dan Pembangunan Website
  • Ko-kurikulum – Khat
  • Keterlibatan Komuniti
  • English for General Purposes
  • Hifz al-Quran 4
  • Al-Qawaid al-Sarfiyyah
  • Aqidah (Nubuwwah wa Ghaibiyyah)
  • Pemikiran Islam
  • al-Nusus fi al-Aqidah
  • Sejarah Islam di Tanah Melayu
  • Pandangan Hidup Islam
  • Dakwah
  • al-Mantiq
  • Tasawwuf
  • Qadhaya fi al-Aqidah
  • al-Firaq al-Islamiah
  • Isu-isu Semasa Akidah
  • Penulisan Ilmiah
  • Al-Quran dan Sains
  • Budaya dan Warisan Malaysia