Kewangan

Latar Belakang

Bahagian Kewangan berada di bawah tanggungjawab Ketua Eksekutif. Selari dengan penubuhan KQT selaras dengan keperluannya bagi mengendalikan urusan-urusan berkaitan dengan kewangan dan perakaunan kolej. Bahagian Kewangan mengendalikan urusan-urusan berkaitan dengan kewangan dan perakaunan kolej. Diketuai oleh Bendahari.

Menjadikan pusat perkhidmatan kewangan yang terbaik bagi menyokong visi dan misi KQT.

Memberi perkhidmatan kewangan dan perakaunan cemerlang dan berkualiti.

  • Merangka bajet mengikut keperluan.
  • Mengetuai urusan perolehan dana luar.
  • Merancang dan menetapkan proses terimaan bagi memastikan semua perekodan terimaan dilaksanakan dengan teratur dan tepat mengikut pekeliling yang berkuat kuasa.
  • Menguruskan pelaksanaan kewangan dan akaun secara efisien selaras dengan peraturan yang berkuatkuasa.
  • Merancang prosedur pelupusan dokumen kewangan mengikut ketetapan pekeliling.